OBCHODNÉ PODMIENKY

Pri každom nákupe odporúčame našim zákazníkom vopred sa oboznámiť s našimi obchodnými podmienkami, keďže svojím nákupom dávajú svoj súhlas s nimi. Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.notorious.sk

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.notorious.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Pri nákupe v elektronickom obchode www.notorious.sk vystupuje ako predávajúci:
Michal Francisty - Fitnes Sport
Moskovská 36
974 04, Banská Bystrica
IČO: 40367738
IČ DPH: SK1047926253
Okresný úrad Banská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 601-19712

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s spoločnosťou Michal Francisty - Fitnes Sport uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Tovarom sa pre potreby tejto stránky rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho za uvedené ceny.

Článok 2

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka bude potvrdená bezodkladne po jej doručení. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o potvrdení prijatej objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Základnou povinnosťou predávajúceho je dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má ďalej povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Základnou povinnosťou kupujúceho je prevzatie zakúpeného alebo objednaného tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 7,- eur. Ďalej je kupujúci povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom (v prípade právnickej osoby aj pečiatkou) alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru.

Článok 3

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez elektronický obchod www.notorious.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Vložiť do košíka". Po stlačení tlačidla "Vložiť do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.  Zákazník má takisto možnosť rezervovať si tovar s osobným odberom na predajných miestach predávajúceho, Michal Francisty -Fitnes Sport, ktorým je prevádzka -predajňa Michal Francisty-Fitnes Sport, Dolná 30,Banská Bystrica vyzdvihnúť, zakúpiť. Pri zakúpení tovaru v predajni sa na zákazníka vzťahujú obchodné podmienky pre nákup na predajnom mieste. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 4

Platobné podmienky a ceny

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH, sme platcami DPH. Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho elektronického obchodu www.notorious.sk s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Platbu za produkty je možné realizovať dobierkou, bezhotovostnou platbou na bankový účet alebo priamym prevzatím na našej predajni.

Článok 5

Dodacie podmienky

Tovar posielame viacerými spôsobmi na základe vlastného výberu objednávateľa:
1. Slovenskou poštou na dobierku: poplatok 3,50 eur za poštovné a balné.
2. Slovenskou poštou bezhotovostnou platbou na bankový účet: poplatok 2,50 € za poštovné a balné. Tovar zaplatíte po ukončení objednávky na dané číslo účtu.
3. Osobným odberom: cena dopravy za osobný odber je zadarmo.
4. Doručenie ZDARMA: pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 60 € Vám v rámci Slovenska nebude poštovné účtované! Každá zásielka obsahuje tovar, jeho originálne balenie, daňový doklad, formulár na prípadnú možnosť odstúpenia kupujúceho od zmluvy a reklamačný formulár. Dodacia lehota tovaru sú spravidla 3 pracovné dni, najneskôr však 7 pracovných dní.

Článok 6

Záručná doba

Na tovar zakúpený na stránke www.notorious.sk platí štandardná, dvojročná záručná doba.

Článok 7

Reklamačné podmienky

7.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom  a platnými právnymi predpismi. 

7.2. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  

7.3. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho  účelom použitia alebo nesprávnym uskladnením. 

7.4. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak bude vykonaný zásah do tovaru. 

7.5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentami  (najmä doklad o kúpe a reklamačný formulár)  na nasledujúcu adresu: Michal Francisty – Fitnes Sport, Dolná ulica 30, 974 01 Banská Bystrica. 

7.6. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a v Reklamačnom protokole, ktorý si stiahne na internetovej stránke podrobne uvedie popis vady a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom. 

7.7. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré mu vzhľadom na diaľkovú komunikáciu  doručí spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. 

7.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

7.9. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 kalendárnych dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.  

7.10. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia. 

Náklady na dopravu pri zaslaní reklamácie hradí zákazník, zaslanie reklamácie späť hradí internetový obchod www.notorious.sk. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Michal Francisty - Fitnes Sport sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok 8

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Všetky osobné údaje o zákazníkoch sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.notorious.sk. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim. Všetky zverené osobné údaje nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho. Ak má zákazník záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení  súhlasu, mu budú tieto posielané. Ak sa rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, bude sa môcť z odoberania noviniek odhlásiť a tieto mu nebudú ďalej zasielané.

Článok 9

Právo odstúpenia od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti dodatočne, najneskôr do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

2.  Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený v závere obchodných podmienok a zároveň doručovaný kupujúcemu spoločne s tovarom, faktúrou.

4. Odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré prevzal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

7. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:
(a) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

(b) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

(c) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

(d) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8. Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od zmluvy:
(a) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty..
(b) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
(c) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Článok 10

Používanie materiálov zo stránky

Všetky materiály na internetovom obchode www.notorious.sk. sú vo výhradnom vlastníctve Michal Francisty - Fitnes Sport. Akékoľvek kopírovanie, používanie a šírenie materiálov z tejto stránky nie je povolené.

Článok 11

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. 

Návrh musí obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote.  

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že:
a) nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b) majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c) začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
d) spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e) predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
f) návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.  

Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak:
a) zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
1. bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
2. rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3. bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4. bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),

b) spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
c) spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
d) strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
e) na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:
a) uzavretia dohody podľa,
b) vydania odôvodneného stanoviska,
c) odloženia návrhu podľa,
d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

Orgán dozoru Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69 , 048/415 18 71
fax. č.: 048/4124 693 e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY REALIZOVANEJ CEZ INTERNETOVÝ OCHOD WWW.NOTORIOUS.SK