REKLAMAČNÝ PORIADOK

Michal Francisty - Fitnes Sport, Moskovská 36, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40367738, IČ DPH: SK1047926253, Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-19712 vydáva reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode NOTORIOUS. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo fyzická/právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru (ďalej len „kupujúci“).

Záručné podmienky

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ide o obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje kvalitatívne, úžitkové a estetické parametre. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na:
-opotrebovanosť výrobku, ktorá vznikla  v súvislosti s jeho bežným používaním,
-úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby,
-chyby,  ktorými bola znížená cena výrobku.

Reklamačné konanie

Kupujúci si uplatňuje reklamáciu v sídle kamennej predajne predávajúceho. Tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho a to osobne do predajne Michal Francisty – Fitnes Sport, Dolná ulica 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  alebo prostredníctvom pošty na vyššie uvedenú adresu. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.  O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci opravu alebo výmenu tovaru, prípadne vrátenie kúpnej ceny a to vždy po vzájomnej dohode s kupujúcim, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar, ktorý je kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Pokiaľ dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie  
A. priamo na predajni Fitnes Sport, Banská Bystrica:
1. Kupujúci spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenie o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;

2. Predávajúci spíše reklamačný protokol, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu kupujúceho;
b) číslo objednávky, názov produktu, jeho kód a cenu, dátum zakúpenia výrobku, resp. jeho prevzatia/ vybavenia objednávky;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia;
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru.
Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane kupujúci, kópia ostáva predávajúcemu.  

B. prostredníctvom pošty:  
K výrobku pribaľte vyplnený reklamačný formulár (pdf na stiahnutie). V prípade vrátenia tovaru do 14 dní môžete radšej vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy (pdf na stiahnutie). Tovar neposielajte na dobierku, balík Vám bude vrátený.

Spôsoby riešenia reklamácie
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
b) vrátiť peniaze kupujúcemu na jeho bankový účet, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak:
- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,  ,
- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku, - alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a s kupujúcim nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.
Pri opodstatnenej reklamácii a dohode o vrátení kúpnej ceny sú peniaze poukazované do 15 pracovných dní. Pri vrátení celej objednávky vzniká kupujúcemu nárok aj na vrátenie poštovného (pokiaľ ho reálne pri danej objednávke zaplatil).

3. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.notorious.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo aktualizovať.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Daňový doklad je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez daňového dokladu nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť.
Pri  vrátení tovaru musí byť tovar nepoužívaný, nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale s originálnymi visačkami a nepoškodenými etiketami.
Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. plavky) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
Náklady na dopravu pri zaslaní reklamácie hradí zákazník, zaslanie reklamácie späť hradí internetový obchod www.notorious.sk.

Usmernenia k Reklamačnému poriadku 

1. Starostlivosť o oblečenie a podmienky záruky
Odev treba pravidelne čistiť, podľa odporúčaných symbolov ošetrenia, ktoré sú našité na každom kuse oblečenia. Akokoľvek znečistený odev ošetrite čo najskôr, pretože postupom času sa nečistoty, vystavené pôsobeniu klimatických podmienok, fixujú do podkladu.
Vlhký alebo mokrý odev pred uložením do skrine vysušte najlepšie pri izbovej teplote a dostatočne vetranom priestore. Ak odkladáte odevy na dlhšie obdobie, uistite sa, že toto oblečenie je čisté a chránené prípravkom proti moliam. Znečistený odev nežehlite. Žehlenie fixuje mnohé nečistoty (škvrny) tak, že sú následne neodstrániteľné. Nevhodné zavesenie pletených vecí môže spôsobiť zmenu tvaru oblečenia. Bez znalostí o vlastnostiach látok a čistiacich prostriedkov Vám použitie rôznych domácich odstraňovačov škvŕn môže spôsobiť nenapraviteľné škody, napr. stratu farby alebo zafixovanie nečistôt do podkladu. V tomto prípade odporúčame odborné pranie v čistiarni. Pri odstraňovaní škvŕn Vám neodporúčame používať odlakovač laku na nechty.  

Záruka sa nevzťahuje:

1. Na vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčastí majúce pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby.
2. Opotrebovanie vplyvom nesprávneho výberu a používania.
3. Opotrebovanie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, odporúčaného spôsobu ošetrenia a údržby.
4. Mechanické poškodenie (roztrhnutie, prederavenie ostrým predmetom).
5. Znehodnotenie podšívok pôsobením potu.
6. Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia chemikálií a iných agresívnych látok.
7. Prípadné chyby z dôvodu nadmerného opotrebenia nemôžu byť dôvodom neskoršej reklamácie.